Anbud Skogsfastighet

2 Skiften Hakkas 8:4 & Västanälv 1:2 om totalt 142 ha därav produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner 96 ha, skogligt impediment 45 ha och 1 ha tomt och övrig mark.
Virkesförråd om ca 7700 m3sk. Det åligger köparen att själv kontrollera skogsbeståndet då skogsbruksplanen är ifrån år 2010. Ett förfallet bostadshus med förrådsbyggnad och övrig mark som kan uppdelas i tomter finns i byn.
Fastigheten ingår i Gällivare allmänning, möjlighet till jakt finns inom Hakkas jaktvårdsområde.
Anbud lämnas senast 1 augusti -18. Fri prövningsrätt förbehålles.
Vid intresse kontakta nedanstående för erhållande av underlag.
Kenneth Johansson

Your email will not be published. Name and Email fields are required